Lancia Delta 치수

Delta III | 2008-2011

길이 높이 휠베이스 무게
 Delta III 2008-2011

4510 mm 1797 mm 1497 mm 2700 mm 1395 kg

Delta II (836) | 1993-1999

길이 높이 휠베이스 무게
 Delta II (836) 1993-1999

4011 mm 1703 mm 1430 mm 2540 mm 1232 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: