Maserati Quattroporte 치수

Quattroporte VI (M156, 안면 성형 2016) | 2016-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Quattroporte VI (M156, 안면 성형 2016) 2016-2018

5262 mm 1948 mm 1481 mm 3171 mm

Quattroporte VI (M156) | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Quattroporte VI (M156) 2013-2016

5262 mm 1948 mm 1481 mm 3171 mm 1820 kg

Quattroporte Sport GT S | 2008-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Quattroporte Sport GT S 2008-2012

5097 mm 1885 mm 1423 mm 3064 mm 1990 kg

Quattroporte S | 2008-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Quattroporte S 2008-2012

5097 mm 1885 mm 1438 mm 3064 mm 1990 kg

Quattroporte IV | 2003-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Quattroporte IV 2003-2012

5097 mm 1885 mm 1438 mm 3064 mm 1880 kg

Quattroporte III | 1994-2000

길이 높이 휠베이스 무게
 Quattroporte III 1994-2000

4550 mm 1810 mm 1380 mm 2650 mm 1543 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!