Porsche Panamera 치수

Panamera Sport Turismo | 2017-8월, 2018 연

길이 높이 휠베이스 무게
 Panamera Sport Turismo 2017-8월, 2018 연

5049 mm 1937 mm 1428 mm 2950 mm 2190 kg

Panamera (G2) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Panamera (G2) 2019

5049 mm 1937 mm 1427 mm 2950 mm 2310 kg

Panamera (G1 II) | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Panamera (G1 II) 2013-2016

5015 mm 1931 mm 1418 mm 2920 mm 1900 kg

Panamera (G1) | 2010-2013

길이 높이 휠베이스 무게
 Panamera (G1) 2010-2013

4970 mm 1931 mm 1418 mm 2920 mm 1820 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!