SsangYong Rodius 치수

Rodius II (안면 성형 2018) | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Rodius II (안면 성형 2018) 2018

5130 mm 1915 mm 1815-1850 mm 3000 mm 2209-2268 kg

Rodius II | 2012-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Rodius II 2012-2018

5130 mm 1915 mm 1815-1850 mm 3000 mm 2104-2173 kg

Rodius I | 2004-2013

길이 높이 휠베이스 무게
 Rodius I 2004-2013

5130 mm 1915 mm 1820 mm 3000 mm 2010 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: