Volvo V70 치수

V70 III (안면 성형 2013) | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 V70 III (안면 성형 2013) 2013-2016

4814 mm 1907 mm 1547 mm 2816 mm

V70 III | 2007-2013

길이 높이 휠베이스 무게
 V70 III 2007-2013

4823 mm 1861 mm 1547 mm 2816 mm

V70 II (안면 성형 2005) | 2005-2007

길이 높이 휠베이스 무게
 V70 II (안면 성형 2005) 2005-2007

4710 mm 1804 mm 1514 mm 2755 mm 1625 kg

V70 II | 2000-2007

길이 높이 휠베이스 무게
 V70 II 2000-2007

4710 mm 1804 mm 1465 mm 2755 mm 1615 kg

V70 XC | 1997-2000

길이 높이 휠베이스 무게
 V70 XC 1997-2000

4733 mm 1860 mm 1562 mm 2763 mm 1630 kg

V70 I | 1996-2000

길이 높이 휠베이스 무게
 V70 I 1996-2000

4730 mm 1760 mm 1430 mm 2660 mm 1540 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: