Chevrolet Corsa 치수

Corsa T-모델 (GM 4200) | 1997-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Corsa T-모델 (GM 4200) 1997-2002

4056 mm 1608 mm 1408 mm 2443 mm 975 kg

Corsa Hatch (GM 4200) | 1997-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Corsa Hatch (GM 4200) 1997-2002

3730 mm 1610 mm 1390 mm 2445 mm 845 kg

Corsa 세단 (GM 4200) | 1994-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Corsa 세단 (GM 4200) 1994-2002

4025 mm 1610 mm 1390 mm 2445 mm 1025 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!