Chevrolet Cruze 치수

Cruze 해치백 II (안면 성형 2019) | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 해치백 II (안면 성형 2019) 2018

4453 mm 1791 mm 1465 mm 2700 mm

Cruze 세단 II (안면 성형 2019) | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 세단 II (안면 성형 2019) 2018

4666 mm 1791 mm 1458 mm 2700 mm

Cruze 해치백 II | 2017-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 해치백 II 2017-2018

4453 mm 1791 mm 1465 mm 2700 mm 1351 kg

Cruze 세단 II | 2016-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 세단 II 2016-2018

4666 mm 1791 mm 1458 mm 2700 mm 1402 kg

Cruze 해치백 (안면 성형 2013) | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 해치백 (안면 성형 2013) 2013-2016

4514 mm 1797 mm 1477 mm 2685 mm 1510 kg

Cruze 콤비 (안면 성형 2013) | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 콤비 (안면 성형 2013) 2013-2016

4681 mm 1797 mm 1521 mm 2685 mm 1539 kg

Cruze 세단 (안면 성형 2013) | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 세단 (안면 성형 2013) 2013-2016

4603 mm 1797 mm 1477 mm 2685 mm 1460 kg

Cruze 해치백 | 2009-2013

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 해치백 2009-2013

4510 mm 1789 mm 1477 mm 2685 mm 1319 kg

Cruze 세단 | 2009-2013

길이 높이 휠베이스 무게
 Cruze 세단 2009-2013

4597 mm 1788 mm 1477 mm 2685 mm 1502 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!