Fiat Doblo 치수

Doblo II Long (안면 성형 2015) | 2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Doblo II Long (안면 성형 2015) 201

4756 mm 1832 mm 1895/2115 mm 3105 mm 1540 kg

Doblo II (안면 성형 2015) | 2015-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Doblo II (안면 성형 2015) 2015-2018

4406 mm 1832 mm 1895/2115 mm 2755 mm 1480/1540 kg

Doblo II | 2009-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Doblo II 2009-201

4390 mm 1832 mm 1845 mm 2755 mm 1480 kg

Doblo Panorama | 2001-2009

길이 높이 휠베이스 무게
 Doblo Panorama 2001-2009

4159 mm 1714 mm 1810 mm 2566 mm 1365 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!