Honda Legend 치수

Legend IV (KB1, 안면 성형 2008) | 2008-2014

길이 높이 휠베이스 무게
 Legend IV (KB1, 안면 성형 2008) 2008-2014

4957 mm 1845 mm 1450 mm 2800 mm 1860 kg

Legend IV (KB1) | 2004-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Legend IV (KB1) 2004-2008

4957 mm 1845 mm 1450 mm 2800 mm 1860 kg

Legend III (KA9) | 1996-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Legend III (KA9) 1996-2006

4995 mm 1820 mm 1430 mm 2910 mm 1750 kg

Legend II 쿠페 (KA8) | 1991-1996

길이 높이 휠베이스 무게
 Legend II 쿠페 (KA8) 1991-1996

4885 mm 1810 mm 1370 mm 2830 mm 1545 kg

Legend II (KA7) | 1991-1996

길이 높이 휠베이스 무게
 Legend II (KA7) 1991-1996

4950 mm 1810 mm 1410 mm 2910 mm 1550 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!