Hyundai Accent 치수

Accent V | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Accent V 2019

4384 mm 1730 mm 1450 mm 2581 mm 1190-1225 kg

Accent 해치백 III | 2006-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Accent 해치백 III 2006-2008

4045 mm 1695 mm 1470 mm 2500 mm 1177 kg

Accent III | 2006-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Accent III 2006-2008

4280 mm 1695 mm 1470 mm 2500 mm 1133 kg

Accent 해치백 II | 1999-2005

길이 높이 휠베이스 무게
 Accent 해치백 II 1999-200

4200 mm 1670 mm 1395 mm 2440 mm 1000 kg

Accent II | 1999-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Accent II 1999-2006

4200 mm 1670 mm 1395 mm 2440 mm 1005 kg

Accent I | 1995-1999

길이 높이 휠베이스 무게
 Accent I 1995-1999

4117 mm 1620 mm 1394 mm 2400 mm
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!