Jaguar F-type 치수

F-type 쿠페 (안면 성형 2020) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 F-type 쿠페 (안면 성형 2020) 2019

4470 mm 1923 mm 1311 mm 2622 mm 1743 kg

F-type 컨버터블 (안면 성형 2020) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 F-type 컨버터블 (안면 성형 2020) 2019

4470 mm 1923 mm 1307 mm 2622 mm 1763 kg

F-type 쿠페 (안면 성형 2017) | 2017-now

길이 높이 휠베이스 무게
 F-type 쿠페 (안면 성형 2017) 2017-now

4470 mm 1923 mm 1314 mm 2622 mm 1650 kg

F-type 컨버터블 (안면 성형 2017) | 2017-now

길이 높이 휠베이스 무게
 F-type 컨버터블 (안면 성형 2017) 2017-now

4470 mm 1923 mm 1311 mm 2622 mm 1665 kg

F-type 쿠페 | 2014-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 F-type 쿠페 2014-2017

4470 mm 1923 mm 1321 mm 2622 mm 1730 kg

F-type 컨버터블 | 2013-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 F-type 컨버터블 2013-2017

4470 mm 1923 mm 1308 mm 2622 mm 1614 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!

아니면 다른 차종을 선택하십시오: