Volkswagen Amarok 치수

Amarok Double Cab (안면 성형 2016) | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Amarok Double Cab (안면 성형 2016) 2018

5254 mm 1954 mm 1834 mm 3097 mm 2180-2260 kg

Amarok Single Cab | 2010-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Amarok Single Cab 2010-2016

5181 mm 1944 mm 1820 mm 3095 mm 1832 kg

Amarok Double Cab | 2010-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Amarok Double Cab 2010-2016

5254 mm 1944 mm 1834 mm 3095 mm 1842 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!