Volkswagen Touran 치수

Touran II | 2015-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Touran II 2015-2018

4527 mm 1829 mm 1659 mm 2791 mm 1464 kg

Touran I (안면 성형 2010) | 2010-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Touran I (안면 성형 2010) 2010-201

4397 mm 1794 mm 1674 mm 2678 mm 1539 kg

Cross Touran I (안면 성형 2010) | 2010-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Cross Touran I (안면 성형 2010) 2010-201

4406 mm 1799 mm 1685 mm 2677 mm

Touran I (안면 성형 2006) | 2006-2010

길이 높이 휠베이스 무게
 Touran I (안면 성형 2006) 2006-2010

4391 mm 1794 mm 1652 mm 2678 mm 1561 kg

Touran I | 2003-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Touran I 2003-2006

4391 mm 1794 mm 1652 mm 2678 mm 1561 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!