Ford Scorpio 치수

Scorpio II T-모델 | 1994-1998

길이 높이 휠베이스 무게
Scorpio II T-모델 1994-1998

4826 mm 1875 mm 1442 mm 2770 mm 1591 kg

Scorpio I T-모델 (GGE) | 1988-1994

길이 높이 휠베이스 무게
Scorpio I T-모델 (GGE) 1988-1994

4744 mm 1760 mm 1490 mm 2761 mm

Scorpio I Hatch (GGE) | 1986-1994

길이 높이 휠베이스 무게
Scorpio I Hatch (GGE) 1986-1994

4669 mm 1760 mm 1440 mm 2761 mm

Scorpio I (GAE,GGE) | 1985-1994

길이 높이 휠베이스 무게
Scorpio I (GAE,GGE) 1985-1994

4744 mm 1766 mm 1450 mm 2761 mm

Scorpio II (GFR,GGR) | 1994-1998

길이 높이 휠베이스 무게
 Scorpio II (GFR,GGR) 1994-1998

4825 mm 1875 mm 1388 mm 2770 mm 1545 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!