Ford Tourneo Connect 치수

Tourneo Connect II (안면 성형 2018) | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Tourneo Connect II (안면 성형 2018) 2018

4425 mm 1835 mm 1847 mm 2662 mm 1587-1722 kg

Grand Tourneo Connect (안면 성형 2018) | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Grand Tourneo Connect (안면 성형 2018) 2018

4825 mm 1835 mm 1847 mm 3062 mm 1676-1838 kg

Tourneo Connect II | 2013-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Tourneo Connect II 2013-2018

4418 mm 2137 mm 1852 mm 2662 mm 1467 kg

Grand Tourneo Connect | 2013-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Grand Tourneo Connect 2013-201

4818 mm 1835 mm 1845 mm 2662 mm

Tourneo Connect | 2002-2013

길이 높이 휠베이스 무게
 Tourneo Connect 2002-2013

4278 mm 1795 mm 1814 mm 2664 mm 1490 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!