Ford Tourneo Custom 치수

Tourneo Custom (안면 성형 2018) L2 | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Tourneo Custom (안면 성형 2018) L2 2018

5340 mm 2032 mm 1977 mm 3300 mm 2409 kg

Tourneo Custom (안면 성형 2018) L1 | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Tourneo Custom (안면 성형 2018) L1 2018

4973 mm 2032 mm 1979 mm 2933 mm 2400 kg

Tourneo Custom L2 | 2012-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Tourneo Custom L2 2012-2017

5339 mm 1986 mm 1827-1977 mm 3300 mm 2178 kg

Tourneo Custom L1 | 2012-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Tourneo Custom L1 2012-2017

4972 mm 1986 mm 1827-1984 mm 2933 mm 2104 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!