Renault Symbol 치수

Symbol III (안면 성형 2017) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Symbol III (안면 성형 2017) 2019

4354 mm 1733 mm 1517 mm 2635 mm 1191 kg

Symbol III | 2013-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Symbol III 2013-2017

4348 mm 1733 mm 1517 mm 2634 mm 1059 kg

Symbol II | 2008-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Symbol II 2008-2012

4261 mm 1940 mm 1439 mm 2473 mm 980 kg

Symbol I (안면 성형 2002) | 2002-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Symbol I (안면 성형 2002) 2002-2008

4171 mm 1639 mm 1437 mm 2472 mm 980 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!