Renault Twingo 치수

Twingo III (안면 성형 2019) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Twingo III (안면 성형 2019) 2019

3614 mm 1646 mm 1544 mm 2492 mm 999 kg

Twingo III | 2014-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Twingo III 2014-2018

3595 mm 1647 mm 1557 mm 2492 mm 940 kg

Twingo II (안면 성형 2011) | 2011-2014

길이 높이 휠베이스 무게
 Twingo II (안면 성형 2011) 2011-2014

3699 mm 1688 mm 1460 mm 2368 mm 1049 kg

Twingo II | 2007-2011

길이 높이 휠베이스 무게
 Twingo II 2007-2011

3602 mm 1665 mm 1470 mm 2367 mm 1055 kg

Twingo I | 1993-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Twingo I 1993-2008

3433 mm 1630 mm 1423 mm 2340 mm 890 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!