Renault Trafic 치수

Trafic III | 2014-2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Trafic III 2014-2019

4999 mm 1956 mm 1971 mm 3098 mm 1901 kg

Trafic II (안면 성형 II) | 2006-2014

길이 높이 휠베이스 무게
 Trafic II (안면 성형 II) 2006-2014

5182 mm 1904 mm 1960 mm 3498 mm 1916 kg

Trafic II (안면 성형 I) | 2001-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Trafic II (안면 성형 I) 2001-2006

5182 mm 1904 mm 1940 mm 3498 mm 1830 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!