Mitsubishi Montero 치수

Montero Sport III (안면 성형 2019) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Montero Sport III (안면 성형 2019) 2019

4785 mm 1815 mm 1805 mm 2800 mm 2030 kg

Montero Sport | 1996-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Montero Sport 1996-2006

4610 mm 1775 mm 1735 mm 2725 mm 1830 kg

Montero | 1990-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Montero 1990-2006

4725 mm 1785 mm 1865 mm 2725 mm 2045 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!