Mitsubishi Space Star 치수

Space Star (안면 성형 2019) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
Space Star (안면 성형 2019) 2019

3845 mm 1665 mm 1505 mm 2450 mm 905 kg

Space Star (안면 성형 2015) | 2015-2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Space Star (안면 성형 2015) 2015-2019

3795 mm 1665 mm 1505 mm 2450 mm 870-880 kg

Space Star (2012) | 2013-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Space Star (2012) 2013-201

3710 mm 1665 mm 1490 mm 2450 mm

Space Star (DG0) | 1998-2004

길이 높이 휠베이스 무게
 Space Star (DG0) 1998-2004

4030 mm 1715 mm 1515 mm 2500 mm 1170 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!