Mitsubishi Pajero 치수

Pajero Sport III (안면 성형 2019) | 2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero Sport III (안면 성형 2019) 2019

4825 mm 1815 mm 1835 mm 2800 mm 2075 kg

Pajero Sport III | 2016-2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero Sport III 2016-2019

4785 mm 1815 mm 1800-1805 mm 2800 mm 1980 kg

Pajero IV (안면 성형 2015) | 2015-12월, 2018 연

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero IV (안면 성형 2015) 2015-12월, 2018 연

4900 mm 1875 mm 1890 mm 2780 mm 2375 kg

Pajero IV (안면 성형 2012) | 2012-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero IV (안면 성형 2012) 2012-201

4385 mm 1875 mm 1870 mm 2545 mm 2085 kg

Pajero Sport II | 2008-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero Sport II 2008-201

4695 mm 1815 mm 1800 mm 2800 mm

Pajero IV | 2006-2011

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero IV 2006-2011

4900 mm 1875 mm 1870 mm 2780 mm 2215 kg

Pajero III | 2000-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero III 2000-2006

4795 mm 1875 mm 1855 mm 2780 mm 2135 kg

Pajero Pinin (H60) | 2001-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero Pinin (H60) 2001-2006

4035 mm 1695 mm 1735 mm 2450 mm 1340 kg

Pajero IO (H60) | 1998-2005

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero IO (H60) 1998-200

3975 mm 1680 mm 1710 mm 2450 mm 1390 kg

Pajero Sport I (K90) | 1998-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero Sport I (K90) 1998-2008

4610 mm 1775 mm 1735 mm 2725 mm 1970 kg

Pajero Junior | 1995-5월, 1998 연

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero Junior 1995-5월, 1998 연

3500 mm 1545 mm 1660 mm 2200 mm 960 kg

Pajero Mini | 1994-1998

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero Mini 1994-1998

3295 mm 1395 mm 1630 mm 2200 mm 910 kg

Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) | 1990-2000

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero II Metal Top (V2_W,V4_W) 1990-2000

4145 mm 1785 mm 1815 mm 2420 mm 1830 kg

Pajero II (V2_W,V4_W) | 1990-2000

길이 높이 휠베이스 무게
 Pajero II (V2_W,V4_W) 1990-2000

4725 mm 1785 mm 1865 mm 2725 mm 2045 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!