Mitsubishi Outlander 치수

Outlander III (안면 성형 2018) | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Outlander III (안면 성형 2018) 2018

4695 mm 1800 mm 1710 mm 2670 mm 1880 kg

Outlander III (안면 성형 2015) | 2015-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Outlander III (안면 성형 2015) 2015-2018

4695 mm 1800 mm 1680 mm 2670 mm 1505 kg

Outlander III | 2012-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Outlander III 2012-201

4665 mm 1800 mm 1680 mm 2670 mm 1610 kg

Outlander II (XL) | 2007

길이 높이 휠베이스 무게
 Outlander II (XL) 2007

4640 mm 1800 mm 1720 mm 2670 mm 1665 kg

Outlander I | 2001-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Outlander I 2001-2006

4550 mm 1750 mm 1605 mm 2878 mm 1500 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!