Opel Kadett 치수

Kadett E 컨버터블 | 1986-1993

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett E 컨버터블 1986-1993

3998 mm 1663 mm 1380 mm 2520 mm 1055 kg

Kadett E | 1984-1991

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett E 1984-1991

4218 mm 1658 mm 1400 mm 2520 mm 980 kg

Kadett E Caravan | 1984-1991

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett E Caravan 1984-1991

4228 mm 1666 mm 1430 mm 2520 mm 1000 kg

Kadett E CC | 1984-1991

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett E CC 1984-1991

3998 mm 1666 mm 1395 mm 2520 mm 950 kg

Kadett D | 1979-1984

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett D 1979-1984

3998 mm 1636 mm 1380 mm 2514 mm 815 kg

Kadett D Caravan | 1979-1984

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett D Caravan 1979-1984

4207 mm 1636 mm 1400 mm 2514 mm 875 kg

Kadett C 쿠페 | 1973-1979

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett C 쿠페 1973-1979

4127 mm 1580 mm 1340 mm 2395 mm 805 kg

Kadett C | 1973-1979

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett C 1973-1979

4124 mm 1580 mm 1375 mm 2395 mm 785 kg

Kadett C City | 1973-1979

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett C City 1973-1979

3895 mm 1580 mm 1375 mm 2395 mm 792 kg

Kadett C Caravan | 1973-1979

길이 높이 휠베이스 무게
 Kadett C Caravan 1973-1979

4140 mm 1580 mm 1385 mm 2395 mm 820 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!