Suzuki Baleno 치수

Baleno IV | 2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Baleno IV 201

3995 mm 1745 mm 1470 mm 2520 mm 1010 kg

Baleno 콤비 (EG) | 1996-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Baleno 콤비 (EG) 1996-2002

4345 mm 1690 mm 1460 mm 2480 mm 1090 kg

Baleno 해치백 (EG) | 1995-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Baleno 해치백 (EG) 1995-2002

3870 mm 1690 mm 1390 mm 2480 mm 920 kg

Baleno (EG) | 1995-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Baleno (EG) 1995-2002

4195 mm 1690 mm 1390 mm 2480 mm 945 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!