Suzuki Jimny 치수

Jimny IV | 2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Jimny IV 2018

3645 mm 1645 mm 1725 mm 2250 mm 1090-1135 kg

Jimny (안면 성형 2012) | 2012-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Jimny (안면 성형 2012) 2012-2018

3695 mm 1600 mm 1705 mm 2250 mm 1150 kg

Jimny 컨버터블 (3th) | 2005-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Jimny 컨버터블 (3th) 2005-2012

3645 mm 1600 mm 1670 mm 935 kg

Jimny (3th) | 2005-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Jimny (3th) 2005-2012

3645 mm 1600 mm 1705 mm 935 kg

Jimny 컨버터블 (FJ) | 1998-2000

길이 높이 휠베이스 무게
 Jimny 컨버터블 (FJ) 1998-2000

3625 mm 1600 mm 1665 mm 2250 mm 1100 kg

Jimny (FJ) | 1998-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Jimny (FJ) 1998-2012

3625 mm 1600 mm 1670 mm 2250 mm 985 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!