Suzuki Liana 치수

Liana 세단 I (안면 성형 2004) | 2004-2007

길이 높이 휠베이스 무게
 Liana 세단 I (안면 성형 2004) 2004-2007

4350 mm 1690 mm 1454 mm 2480 mm 1230 kg

Liana T-모델 I (안면 성형 2004) | 2004-2007

길이 높이 휠베이스 무게
 Liana T-모델 I (안면 성형 2004) 2004-2007

4230 mm 1690 mm 1550 mm 2480 mm 1230 kg

Liana 세단 I | 2001-2004

길이 높이 휠베이스 무게
 Liana 세단 I 2001-2004

4350 mm 1690 mm 1545 mm 2480 mm 1195 kg

Liana T-모델 I | 2001-2004

길이 높이 휠베이스 무게
 Liana T-모델 I 2001-2004

4230 mm 1690 mm 1550 mm 2480 mm 1215 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!