Suzuki Ignis 치수

Ignis II (안면 성형 2020) | 2020

길이 높이 휠베이스 무게
 Ignis II (안면 성형 2020) 2020

3700 mm 1660-1690 mm 1605 mm 2435 mm 890-920 kg

Ignis II | 2016-2019

길이 높이 휠베이스 무게
 Ignis II 2016-2019

3700 mm 1690 mm 1595 mm 2435 mm 835-870 kg

Ignis I MH | 2003-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Ignis I MH 2003-2008

3770 mm 1605 mm 1565 mm 2360 mm 1015 kg

Ignis 해치백 I FH | 2000-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Ignis 해치백 I FH 2000-2003

3845 mm 1590 mm 1380 mm 2365 mm 755 kg

Ignis I FH | 2000-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Ignis I FH 2000-2003

3615 mm 1600 mm 1540 mm 2365 mm 845 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!