Suzuki Cultus 치수

Cultus T-모델 | 1995-1998

길이 높이 휠베이스 무게
 Cultus T-모델 1995-1998

4375 mm 1690 mm 1460 mm 2480 mm 1120 kg

Cultus II | 1988-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Cultus II 1988-2003

4075 mm 1600 mm 1380 mm 2365 mm 900 kg

Cultus 컨버터블 | 1988-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Cultus 컨버터블 1988-2003

3745 mm 1590 mm 1350 mm 2265 mm 795 kg

Cultus II 해치백 | 1988-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Cultus II 해치백 1988-2003

3845 mm 1590 mm 1380 mm 2365 mm 780 kg

Cultus I | 1983-1988

길이 높이 휠베이스 무게
 Cultus I 1983-1988

3585 mm 1530 mm 1350 mm 2245 mm
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!