Toyota Alphard 치수

Alphard III (안면 성형 2017) | 2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Alphard III (안면 성형 2017) 2017

4945 mm 1850 mm 1950 mm 3000 mm 2160 kg

Alphard I (안면 성형 2005) | 2005-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Alphard I (안면 성형 2005) 2005-2008

4865 mm 1830 mm 1935 mm 2900 mm

Alphard I | 2002-2005

길이 높이 휠베이스 무게
 Alphard I 2002-200

4845 mm 1830 mm 1935 mm 2900 mm
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!