Toyota Sequoia 치수

Sequoia II (안면 성형 2017) | 2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Sequoia II (안면 성형 2017) 2017

5210 mm 2029 mm 1956 mm 3099 mm 2715-2722 kg

Sequoia II | 2007-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Sequoia II 2007-2017

5210 mm 2029 mm 1895 mm 3099 mm 2735 kg

Sequoia I | 2000-2007

길이 높이 휠베이스 무게
 Sequoia I 2000-2007

5180 mm 1980 mm 1860 mm 3000 mm 2300 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!