Toyota Mark II 치수

Mark II T-모델 Blit | 2002-5월, 2006 연

길이 높이 휠베이스 무게
 Mark II T-모델 Blit 2002-5월, 2006 연

4775 mm 1760 mm 1475 mm 2780 mm 1620 kg

Mark II (JZX110) | 2000-10월, 2004 연

길이 높이 휠베이스 무게
 Mark II (JZX110) 2000-10월, 2004 연

4735 mm 1760 mm 1460 mm 2780 mm 1570 kg

Mark II T-모델 Qualis | 1997-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Mark II T-모델 Qualis 1997-2002

4775 mm 1785 mm 1470 mm 2670 mm

Mark II (JZX100) | 1996-2001

길이 높이 휠베이스 무게
 Mark II (JZX100) 1996-2001

4760 mm 1760 mm 1400 mm 2730 mm 1400 kg

Mark II (GX90) | 1992-1996

길이 높이 휠베이스 무게
 Mark II (GX90) 1992-1996

4750 mm 1750 mm 1390 mm 2730 mm 1280 kg

Mark II T-모델 (GX70) | 1984-1997

길이 높이 휠베이스 무게
 Mark II T-모델 (GX70) 1984-1997

4690 mm 1690 mm 1475 mm 2660 mm 1280 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!