Toyota Corolla Verso 치수

Corolla Verso III (안면 성형 2007) | 2007-2009

길이 높이 휠베이스 무게
 Corolla Verso III (안면 성형 2007) 2007-2009

4440 mm 1790 mm 1630 mm 1540 kg

Corolla Verso II (안면 성형 2003) | 2003-2007

길이 높이 휠베이스 무게
 Corolla Verso II (안면 성형 2003) 2003-2007

4240 mm 1710 mm 1610 mm 2600 mm 1475 kg

Corolla Verso II | 2001-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Corolla Verso II 2001-2003

4240 mm 1710 mm 1610 mm 2600 mm 1070 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!