Toyota Celica 치수

Celica (T23) | 1999-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Celica (T23) 1999-2002

4335 mm 1735 mm 1320 mm 2600 mm 1070 kg

Celica 컨버터블 (T20) | 1994-1999

길이 높이 휠베이스 무게
 Celica 컨버터블 (T20) 1994-1999

4496 mm 1750 mm 1295 mm 2525 mm 1165 kg

Celica (T20) | 1993-1999

길이 높이 휠베이스 무게
 Celica (T20) 1993-1999

4425 mm 1750 mm 1305 mm 2450 mm 1255 kg

Celica (T18) | 1989-1994

길이 높이 휠베이스 무게
 Celica (T18) 1989-1994

4420 mm 1690 mm 1300 mm 2525 mm 1200 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!