Toyota Harrier 치수

Harrier III (XU60, 안면 성형 2017) | 2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Harrier III (XU60, 안면 성형 2017) 2017

4725 mm 1835 mm 1690 mm 2660 mm 1770-1810 kg

Harrier III (XU60) | 2013-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Harrier III (XU60) 2013-2017

4720 mm 1835 mm 1690 mm 2660 mm 1750-1800 kg

Harrier II (XU30) | 2003-2013

길이 높이 휠베이스 무게
 Harrier II (XU30) 2003-2013

4730 mm 1845 mm 1680 mm 2715 mm 1830 kg

Harrier I (XU10, 안면 성형 2000) | 2000-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Harrier I (XU10, 안면 성형 2000) 2000-2002

4575 mm 1815 mm 1665 mm 2615 mm 1700 kg

Harrier I (XU10) | 1997-2000

길이 높이 휠베이스 무게
 Harrier I (XU10) 1997-2000

4575 mm 1815 mm 1665 mm 2615 mm 1590 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!