Toyota Avanza 치수

Avanza II (안면 성형 2015) | 2015-2018

길이 높이 휠베이스 무게
 Avanza II (안면 성형 2015) 2015-2018

4190 mm 1660 mm 1695 mm 2655 mm 1155-1160 kg

Avanza II | 2011-2015

길이 높이 휠베이스 무게
 Avanza II 2011-201

4140 mm 1660 mm 1695 mm 2655 mm 1060 kg

Avanza I (안면 성형 2006) | 2006-2011

길이 높이 휠베이스 무게
 Avanza I (안면 성형 2006) 2006-2011

4120 mm 1630 mm 1695 mm 2655 mm 1085 kg

Avanza I | 2003-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Avanza I 2003-2006

4070 mm 1630 mm 1685 mm 2655 mm 1085 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!