Toyota Wish 치수

Wish II (안면 성형 2012) | 2012-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Wish II (안면 성형 2012) 2012-2017

4600 mm 1695-1720 mm 1600 mm 2750 mm 1450 kg

Wish II | 2009-2012

길이 높이 휠베이스 무게
 Wish II 2009-2012

4590 mm 1695-1720 mm 1600 mm 2750 mm 1440 kg

Wish I (안면 성형 2005) | 2005-3월, 2009 연

길이 높이 휠베이스 무게
 Wish I (안면 성형 2005) 2005-3월, 2009 연

4560 mm 1695 mm 1600 mm 2750 mm 1400 kg

Wish I | 2003-8월, 2005 연

길이 높이 휠베이스 무게
 Wish I 2003-8월, 2005 연

4550 mm 1695 mm 1600 mm 2750 mm 1400 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!