Toyota Proace 치수

Proace Verso L2 II | 2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Proace Verso L2 II 2016

5309 mm 1920 mm 1890 mm 3275 mm

Proace Verso L1 II | 2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Proace Verso L1 II 2016

4959 mm 1920 mm 1890 mm 3275 mm

Proace Verso Compact II | 2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Proace Verso Compact II 2016

4609 mm 1920 mm 1905 mm 2925 mm

Proace | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Proace 2013-2016

5143 mm 1895 mm 1980 mm 3122 mm 1795-1904 kg

Proace Double Cabine | 2013-2016

길이 높이 휠베이스 무게
 Proace Double Cabine 2013-2016

5143 mm 1895 mm 1980 mm 3122 mm 1876-1971 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!