Toyota Camry 치수

Camry VIII (XV70) | 2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry VIII (XV70) 2017

4885 mm 1840 mm 1455 mm 2825 mm 1690-1700 kg

Camry VII (XV50, 안면 성형 2014) | 2014-2017

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry VII (XV50, 안면 성형 2014) 2014-2017

4849 mm 1821 mm 1470 mm 2776 mm 1581 kg

Camry VII (XV50) | 2011-2014

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry VII (XV50) 2011-2014

4825 mm 1825 mm 1480 mm 2775 mm 1615 kg

Camry VI (XV40, 안면 성형 2009) | 2009-2011

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry VI (XV40, 안면 성형 2009) 2009-2011

4806 mm 1820 mm 1465-1470 mm 2775 mm 1570-1595 kg

Camry VI (XV40) | 2006-2009

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry VI (XV40) 2006-2009

4805 mm 1820 mm 1460 mm 2775 mm 1570-1595 kg

Camry Solara II 컨버터블 (안면 성형 2006) | 2006-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara II 컨버터블 (안면 성형 2006) 2006-2008

4890 mm 1816 mm 1425 mm 2670 mm 1640 kg

Camry Solara II (안면 성형 2006) | 2006-2008

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara II (안면 성형 2006) 2006-2008

4890 mm 1816 mm 1425 mm 2670 mm 1560 kg

Camry V (XV30, 안면 성형 2005) | 2005-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry V (XV30, 안면 성형 2005) 2005-2006

4805 mm 1795 mm 1470 mm 2720 mm 1565 kg

Camry Solara II 컨버터블 | 2003-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara II 컨버터블 2003-2006

4890 mm 1816 mm 1425 mm 2670 mm 1525 kg

Camry Solara II | 2003-2006

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara II 2003-2006

4890 mm 1816 mm 1425 mm 2720 mm 1470 kg

Camry V (XV30) | 2001-2004

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry V (XV30) 2001-2004

4805 mm 1795 mm 1470 mm 2720 mm 1495 kg

Camry Solara I 컨버터블 (Mark V, 안면 성형 2001) | 2001-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara I 컨버터블 (Mark V, 안면 성형 2001) 2001-2003

4864 mm 1806 mm 1400 mm 2670 mm 1575 kg

Camry Solara I (Mark V, 안면 성형 2001) | 2001-2003

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara I (Mark V, 안면 성형 2001) 2001-2003

4864 mm 1806 mm 1400 mm 2670 mm 1493 kg

Camry IV (XV20, 안면 성형 2000) | 2000-2001

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry IV (XV20, 안면 성형 2000) 2000-2001

4788 mm 1780 mm 1407 mm 2672 mm 1415 kg

Camry Solara I 컨버터블 (Mark V) | 1998-2001

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara I 컨버터블 (Mark V) 1998-2001

4826 mm 1806 mm 1400 mm 2670 mm 1525 kg

Camry Solara I (Mark V) | 1998-2002

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry Solara I (Mark V) 1998-2002

4826 mm 1806 mm 1400 mm 2670 mm 1465 kg

Camry IV (XV20) | 1996-1999

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry IV (XV20) 1996-1999

4765 mm 1785 mm 1430 mm 2670 mm 1445 kg

Camry III T-모델 (XV10) | 1992-1996

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry III T-모델 (XV10) 1992-1996

4795 mm 1770 mm 1495 mm 2620 mm 1575 kg

Camry III (XV10) | 1991-1996

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry III (XV10) 1991-1996

4725 mm 1770 mm 1420 mm 2620 mm 1470 kg

Camry II T-모델 (V20) | 1986-1991

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry II T-모델 (V20) 1986-1991

4610 mm 1710 mm 1440 mm 2600 mm 1280 kg

Camry II (V20) | 1986-1991

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry II (V20) 1986-1991

4520 mm 1710 mm 1400 mm 2600 mm 1230 kg

Camry I 해치백 (V10) | 1982-1986

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry I 해치백 (V10) 1982-1986

4415 mm 1690 mm 1370 mm 2600 mm

Camry I (V10) | 1982-1988

길이 높이 휠베이스 무게
 Camry I (V10) 1982-1988

4435 mm 1690 mm 1395 mm 2600 mm 1045 kg
이 콘텐츠가 마음에 드시나요? 업데이트를 구독하십시오!